Zaloguj

Nie pamiętasz hasła?

Aktualny tarafikator mandatów


0 1 2 3 4 5 6 8 10

Lp.

Rodzaj naruszenia przepisów

Grzywna (zł)

Punkty karne

1.

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

150

0

2.

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

100

0

3.

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

150

0

4.

 Wjeżdżanie na pas między jezdniami

100

0

5.

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

150

0

6.

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

150

0

7.

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

300

0

8.

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

200

0

9.

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

200

0

10.

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

100 - 300

0

11.

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200

0

12.

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

150

0

13.

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

250

0

14.

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

350

0

15.

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym(tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300

0

16.

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

100

0

17.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

250

0

18.

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

100

0

19.

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

100

0

20.

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

100

0

21.

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

100

0

22.

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

250

0

23.

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

250

0

24.

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

250

0

25.

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

250

0

26.

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

250

0

27.

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

250

0

28.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

100

0

29.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

150

0

30.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

150

0

31.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

100

0

32.

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50

0

33.

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

50

0

34.

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

50

0

35.

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

50

0

36.

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

50

0

37.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem

50

0

38.

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

200

0

39.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50

0

40.

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

100

0

41.

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

50

0

42.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

100

0

43.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

100

0

44.

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

50

0

45.

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

100

0

46.

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

50

0

47.

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

50

0

48.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

50

0

49.

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

50

0

50.

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

50

0

51.

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

50

0

52.

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

50

0

53.

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

50

0

54.

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

50

0

55.

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

50

0

56.

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

50

0

57.

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

250

0

58.

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

150 - 300

0

59.

Używanie „szperacza” podczas jazdy

100

0

60.

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

300

0

61.

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

200

0

62.

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

50

0

63.

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

100

0

64.

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

100

0

65.

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

200

0

66.

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

100

0

67.

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

do 300

0

68.

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

100

0

69.

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

100

0

70.

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

100

0

71.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200

0

72.

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

100

0

73.

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

150

0

74.

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200

0

75.

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

150

0

76.

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

100 - 300

0

77.

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

50

0

78.

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami

500

0

79.

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju

300

0

80.

Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia

200

0

81.

Kierowanie bez uprawnień rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym

100

0

82.

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250

0

83.

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

400

0

84.

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

300

0

85.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300

0

86.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

50 - 200

0

87.

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50

0

88.

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

50 - 200

0

89.

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

100

0

90.

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50

0

91.

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200

0

92.

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200

0

93.

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

200 - 500

0

94.

Niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” (bez B-10)

100

0

95.

Niestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

100

0

96.

Niestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów”

100

0

97.

Niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

100

0

98.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

100

0

99.

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

100

0