Zaloguj

Nie pamiętasz hasła?

Praktyczne info przed egzaminem

Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B1 i B

StringToImplement

Część praktyczna egzaminu państwowego

Wyniki egzaminu

Po zakończeniu egzaminu państwowego dla osób umieszczonych na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, egzaminator potwierdza wpisane wyniki egzaminu podpisem i pieczątką oraz przekazuje listę̨ osobie upoważnionej przez dyrektora.

Część teoretyczna egzaminu państwowego

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania. Pytania składają się z wizualizacji, scenariuszy i opisów. Należy wskazać prawidłową odpowiedź przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego.

Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osób egzaminowanych oraz zgodnosć danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. Po wykonaniu powyższych czynności egzaminator uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne a następnie czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:

Arkusz ten przekazuje się osobie egzaminowanej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego składa się z:

Każde pytanie zawiera:

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

Pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego uzyskuje się w przypadku zdobycia co najmniej 68 punktów.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut. Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia. W takim przypadku czas egzaminu wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.